Invasive arter

Invasive planter i Odsherred

I forlængelse af diskussionen om invasive planter, herunder Gyvel, på de generalforsamlingen 2023, hermed et lille skriv om dette emne.

Hvad kendetegner en invasiv art, og hvordan spredes de

Invasive arter er dyr og planter, der af mennesker spredes til områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til, og som har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet. Nedenfor er vist den nationale liste, som omfatter de 13 planter, der er betegnet som invasive i Danmark.

Gyvel

Den opmærksomme læser vil straks se, at Gyvel ikke er med på listen og derfor ikke en invasiv art. Naturstyrelsen oplyser at Gyvel er uønsket i naturen mange steder fordi den spreder sig voldsomt, og fordi den fører til næringsberigelse af de områder, den vokser i. Odsherred Kommune betragter heller ikke Gyvel som en invasiv art, og der er derfor ikke særlige regler for planten, dens bekæmpelse mv. Den har også nogle gode egenskaber for en række insekter. Den er som nævnt uønsket mange steder og kommunen bekæmper Gyvel fx på indhegningen ved Ellinge Lyng, hvor de i henhold til fredning og plejeplanen har et mål med at sikre Hedelyngen.
Planten har en vis berettigelse i den danske natur, men den skal holdes kraftigt i ave og særligt på de tørre lysåbne og artsrige arealer bør den fjernes, inden den får fat og spreder sig for meget (til naboerne!). Det er noget Odsherred Kommune gør flere steder, og som de naturligvis også gerne ser at grundejere gør, så vi på denne måde sikrer en artsrig natur.
il dette emne har kommunen lavet en vejledning ... bl.a. Odsherreds lille vilde.
Læs evt. mere om invasive arter på Miljøstyrelsens hjemmeside Invasive arter - Miljøstyrelsen (mst.dk)

Den nationale liste

Almindelig vandpest (Elodea canadensis)

Canadisk gyldenris (Solidago canadensis)

Sildig gyldenris (Solidago gigantea)

Glansbladet hæg (Prunus serotina)

Japansk pileurt (Reynoutria japonica)

Kæmpe-pileurt (Reynoutria sachalinensis)

Hybrid-pileurt (Reynoutria bohemica)

Kap balsamin (Impatiens capensis)

Småblomstret balsamin (Impatiens parviflora)

New zealandsk korsarve (Crassula helmsii)

Stor andemads-bregne (Azolla filiculoides)

Rynket rose* (Rosa rugosa)

Galizisk sumpkrebs/Tyrkerkrebs (Astacus leptodactylus)

* Navngivne arter af Rosa rugosa, der ikke formerer sig ved rodskud, er ikke omfattet.