Vedtægter

Vedtægter for Grundejerforeningen Vej 15, Vig Lyng

Vedtægter for Grundejerforeningen Vej 15, Vig Lyng

 

Navn og hjemsted

§ 1

Foreningens navn er Grundejerforeningen Vej 15, Vig Lyng (CVR. nr. 36102330) og dens hjemsted er Odsherred Kommune.        

Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands adresse. Foreningen har hjemmeside med adressen www.vej15.dk .

 

Formål

§ 2

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i forhandlinger med offentlige myndigheder og tredjemand samt at vedligeholde de private fællesveje og andre fællesarealer indenfor foreningens område.

 

Medlemmer

§ 3

Ejere af ejendomme på Vej 15, Fuglevænget, Kukkerengen 1 til 11 og 14 og Pileengen 1 til 7 kan være medlemmer af foreningen. 

Stk. 2. Medlemskab følger ejeren/ejerne af de i stk. 1 nævnte ejendomme.

Stk. 3. Kommunikation til medlemmerne sker fortrinsvis via hjemmesiden og e-mail.

Stk. 4. Medlemmerne er forpligtet til at meddele kassereren en e-mailadresse, hvortil foreningen kan fremsende meddelelser.  

Stk. 5. En email fremsendt til den hos kassereren registrerede e-mailadresse anses for rettidigt i henhold til disse vedtægter.

Stk. 6. Foreningen er berettiget og forpligtet til i overensstemmelse med nærværende vedtægter at opkræve kontingent hos medlemmerne, betale fællesudgifter og sørge for fornyelse og vedligeholdelse i det omfang, sådanne foranstaltninger efter forholdene må anses for påkrævet og tjener medlemmernes interesser.

Stk. 7. De enkelte medlemmer forestår selv vedligeholdelse af græsrabatter og beskæring af træer og buske mod vejene.

 

Tegning og hæftelsesforhold

§ 4

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.

Stk. 2. Medlemmerne herunder bestyrelsen hæfter ikke for foreningens forpligtelser.  

Stk. 3. Foreningen kan alene påtage sig økonomiske forpligtelser i det omfang, der er likviditetsmæssig dækning hertil.  

 

Generalforsamling

§ 5

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

Stk. 2. Foreningens generalforsamlinger afholdes i Odsherred kommune. 

Stk. 3. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år en søndag i september måned. 

Stk. 4. Indkaldelse af medlemmer til foreningens ordinære generalforsamling sker via hjemmesiden www.vej15.dk og e-mail med et varsel på mindst 3 uger. 

Stk. 5. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt en dagsorden, der som minimum skal omfatte følgende punkter: 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens årsberetning for det forløbne år
  3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget for det kommende år
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt.

Stk. 6. Med indkaldelsen skal følge årsregnskab for det forløbne år samt forslag til budget for det kommende år. 

Stk. 7. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være fremsendt til formanden via email senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen skal offentliggøre forslag på hjemmesiden www.vej15.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et medlem af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller såfremt 5 medlemmer fremsætter anmodning herom til bestyrelsen.  Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes en søndag senest 60 dage efter anmodning om ekstraordinær generalforsamling er modtaget af bestyrelsen.

Stk. 9. Indkaldelse af medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling skal ske via foreningens hjemmeside www.vej15.dk og med e-mail til de enkelte medlemmer med et varsel på mindst 3 uger. 

Stk. 10. Med indkaldelsen skal følge det eller de forslag, der har givet anledning til den ekstraordinære generalforsamling. 

Stk. 11. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør, om generalforsamlingen er lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dennes resultat. 

Stk. 12. Dirigenten skal, når blot ét medlem forlanger det, lade foretage skriftlig afstemning.  

Stk. 13. Alle medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen. Hver ejendom repræsenterer én stemme. Stemmeretten kan udøves af et medlem eller af en myndig person, som medlemmet skriftligt har meddelt fuldmagt til. 

Stk. 14. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, jf. dog kravene i § 5 stk. 15 og § 9. 

Stk. 15. Forslag om ændring af vedtægterne kræver, at mindst2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer for forslaget på en generalforsamling.

Stk. 16. Generalforsamlingens beslutninger nedfældes i et referat, der godkendes af dirigenten, og offentliggøres på hjemmesiden www.vej15.dk, ligesom det udsendes via e-mail til samtlige medlemmer. 

 

Bestyrelsen

§ 6

Bestyrelsen består af tre medlemmer, der vælges på generalforsamlingen normalt for to år ad gangen. Der vælges to bestyrelsesmedlemmer i lige år og et bestyrelsesmedlem i ulige år. Genvalg kan finde sted. Herudover kan vælges et antal suppleanter.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer. Konstitueringen offentliggøres på foreningens hjemmeside. 

Stk. 3. Det påhviler bestyrelsen at lede foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter, generalforsamlingens beslutninger og god foreningsskik. 

Stk. 4. Bestyrelsen sørger for, at der foreligger en ajourført medlemsliste.

Stk. 5. Bestyrelsen arbejder for, at alle fritidshusejere indenfor foreningens område er medlemmer.

Stk. 6. Bestyrelsen tager kontakt til nye ejere med henblik på, at de bliver medlemmer af foreningen. 

Stk. 7. Bestyrelsens formand indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 14 dages varsel, så ofte der er anledning hertil, samt når ét medlem af bestyrelsen begærer dette. 

Stk. 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst to medlemmer er til stede. 

Stk. 9. Beslutninger træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. 

Stk. 10. Bestyrelsens beslutninger nedfældes i et beslutningsreferat, der udsendes til bestyrelsens medlemmer og godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde. 

 

Årsregnskab

§ 7

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 

Stk. 2. Kassereren fører et bogholderi over samtlige indtægter og udgifter samt aktiver og forpligtelser. 

Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder foreningens årsregnskab i henhold til god foreningsskik.

Stk. 4. Årsregnskabet revideres af en af foreningens medlemmer valgt på generalforsamlingen.

 

Kapitalforhold

§ 8

Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget, der viser foreningens forventede indtægter og udgifter for det kommende år, og som forelægges generalforsamlingen til godkendelse. 

Stk. 2. Til dækning af foreningens udgifter betaler medlemmerne et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen på grundlag af det af bestyrelsen udarbejdede og af generalforsamlingen godkendte budget.

Stk. 3. Kontingentet forfalder 1. november og betaling sker i henhold til retningslinjer fastsat af bestyrelsen. Foreningens kasserer udsender efter generalforsamlingen e-mail til medlemmerne med opkrævning, ligesom det offentliggøres på foreningens hjemmeside www.vej15.dk.  

Stk. 4. Foreningens kontante midler skal være anbragt på en konto i et dansk pengeinstitut, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet i Danmark.  

 

Opløsning af foreningen

§ 9

Beslutning om foreningens opløsning kan alene træffes på en generalforsamling, såfremt såvel 2/3 af medlemmerne som de afgivne stemmer på generalforsamlingen vedtager det. Såfremt 2/3 af medlemmerne på generalforsamlingen stemmer for forslaget, men der ikke deltager mindst 2/3 af medlemmerne, indkaldes til en ny generalforsamling jf. § 5 stk. 8 og 9. På denne generalforsamling kan beslutning om foreningens opløsning ske med 2/3 af de afgivne stemmer. 

Stk. 2. Foreningens formue deles lige mellem medlemmerne, medmindre anden beslutning træffes med den stemmeflerhed, der følger af stk. 1.

---

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 16. september 2018 (til erstatning for eksisterende vedtægter dateret 24. september 2017).